Field Lab Eerstelijnszorg start met nieuw project ‘Populatiemanagement in Nijmegen-Noord’

Field Lab Eerstelijnszorg start met nieuw project ‘Populatiemanagement in Nijmegen-Noord’

Vorige week ging het KIEM-project “Populatiemanagement in Nijmegen-Noord” van start. Onder de vlag van het Field Lab Eerstelijnszorg gaan twee HAN-lectoraten met een MKB-bedrijf, zorggroep STIELO en het Radboudumc, samen met bewoners een e-health prototype ontwikkelen voor populatiegerichte preventie.

 

Preventie wint aan terrein binnen de eerstelijnszorg. Welke rol kunnen eerstelijnszorg professionals spelen in het bevorderen van een gezonde leefstijl? Helpt eHealth daarbij? Deze vragen vormen het vertrekpunt van het onlangs gestarte Field Lab project “Populatiemanagement in Nijmegen-Noord” dat het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA net voor de zomer honoreerde. Populatiemanagement (of voluit: populatiegericht gezondheidsmanagement) is één van de strategieën om publieke waarden betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van het Nederlandse zorgsysteem te behouden in tijden van toenemende vergrijzing en een versnipperd zorglandschap met weinig oog voor preventie. Populatiemanagement betreft een vernieuwende manier van het organiseren van zorg én welzijn voor een duidelijk afgebakende groep mensen, een populatie. Een populatie kan een geografisch gedefinieerde groep mensen zijn (zoals in het Field Lab project: de inwoners van Nijmegen-Noord) of een groep met specifieke (epidemiologische) kenmerken, bijv. ziekte (patiënten met diabetes mellitus) of leeftijd (opvoedproblematiek van jonge gezinnen).

 

Populatiemanagement sluit nauw aan bij de drieledige doelstelling (zogenaamde Triple Aim) waar Westerse gezondheidszorgsystemen zich voor gesteld zien: 1) realiseren van aanbod van zorg en welzijn gebaseerd op de behoeften en gezondheid van de populatie zodat de ervaren kwaliteit van zorg stijgt, 2) periodiek monitoren van (positieve) gezondheid van de populatie en het inzetten van preventief medisch onderzoek teneinde zo vroeg mogelijk gerichte interventies in te zetten voor een verbeterde gezondheid op populatieniveau en 3) zorgkosten reduceren zodat de gemiddelde kosten per hoofd van de populatie dalen.

 

Het tweeledige vertrekpunt van het Field Lab project is op de eerste plaats om bewoners in Nijmegen-Noord in de nabije toekomst via een online platform meer inzicht te verschaffen in hun eigen gezondheidstoestand (bijv. door de Persoonlijke Gezondheidscheck). Ten tweede om de verzamelde data – uiteraard gepseudonomiseerd – inzichtelijk te maken voor zorgprofessionals en publieke gezondheidsinstellingen (o.a. GGD) om beter zicht te krijgen op trends en ontwikkelingen binnen de populatie of risicogroepen te identificeren. Ook biedt het online platform de mogelijkheid voor communicatie tussen bewoners van Nijmegen-Noord en zorgprofessionals. Zo kan mensen gevraagd worden feedback te geven op de geleverde zorg of preventieverleners informatie over vooraf aangegeven interesses en behoeften.

 

Doelen van het Field Lab project is om de adoptievoorwaarden van zo’n platform voor populatiemanagement te onderzoeken en om in een co-design proces met eindgebruikers (zowel bewoners als gezondheidsprofessionals) een prototype te ontwerpen en te testen. Stan Aldenhoven, CEO van Semmelwise & Company B.V. is enthousiast: “Wij zijn ervan overtuigd dat met de juiste middelen mensen beter grip krijgen op hun eigen gezondheid en waar nodig actie ondernemen om die te onderhouden of te verbeteren.”